Doelstelling

DOELSTELLING

Het Rietdekkers Gilde is een vereniging van praktiserende rietdekkers. De vereniging is in 2011 opgericht met als doel:

Promotie van het ambacht rietdekken in brede betekenis

Deze doelstelling wordt nagestreefd door

  • het bewaken van het ambachtelijke vak van rietdekker en dit waar nodig te ondersteunen
  • het bewaken van de kwaliteit van het gebruikte riet
  • belangenbehartiging van de leden
  • het uitvoeren van keuringen
  • het uitgeven van een kwaliteitskeurmerk

Deze doelstelling wordt bereikt door het stellen van kwaliteitseisen aan de leden en het toetsen daarvan. Het ambachtelijke aspect van het vak rietdekker wordt benadrukt en met name toegepast bij monumentale panden. De gebruikte materialen (natuurlijk met name riet als grondstof) wordt bemonsterd en onafhankelijk geanalyseerd op kwaliteitsaspecten als vochtopnemend vermogen, schimmelgroei, samenstelling en dikte stengelwand, etc.

Er wordt informatiemateriaal uitgegeven t.b.v. klanten en er vindt permanente informatievoorziening naar de leden plaats.

Intern worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van de kwaliteitsbevordering van het rietdekkersvak; extern worden contacten onderhouden met de overheid, Rijksdienst Monumentenzorg en de Vakfederatie Rietdekkers.

 

BELEIDSPLAN

Het Rietdekkers Gilde is een nieuwe vereniging.

Het beleid is momenteel gericht op

  • het analyseren en keuren van het gebruikte riet
  • het formuleren van een optimale dakconstructie, naast de traditionele binding op latten
  • het uitgeven van informatiemateriaal naar klanten
  • het bevorderen van naamsbekendheid
  • het werven van leden

Op langere termijn zal het keuren van rieten daken en het uitgeven van een kwaliteitskeurmerk worden ontwikkeld.